Regulamentul OFICIAL al campaniei promotionale

“Operatiunea SUDOKU 2013”

 

SECTIUNEA 1.    ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comerciala de drept român, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17509/2003, având Cod de înregistrare Fiscala RO 16011375, înregistrat în registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numarul de notificare 1004 (denumit în cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România. Regulamentul Oficial al Campaniei “Operatiunea Sudoku 2013” este disponibil în mod gratuit pentru informare la adresa www.banimulti.ro pe întreaga perioada a Campaniei sau poate fi obtinut gratuit prin cerere telefonica la 021/203.61.32 sau prin cerere scrisa la OP 83, CP 75, Bucuresti.

1.3. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul Oficial prin întocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunta publicul pe site-ul www.banimulti.ro

1.4. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor  prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

 

SECTIUNEA 2.    ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe întregul teritoriu al României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 SECTIUNEA 3.   PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Societatea S.C. Direct Office S.R.L. lanseaza o oferta de premiere în cadrul unei campanii promotionale fara loterie publicitara, în vederea promovarii produselor sale.

3.2. Campania va fi lansata la data de 14 iunie 2013, ora 00:00 si se va desfasura pâna la data de 30 iunie 2014, ora 23:59 (denumita în cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”). Înainte de începerea Campaniei si dupa încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea conditiilor mentionate în prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.SECTIUNEA 4.   DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La prezenta Campanie poate participa, în conditiile acestui Regulament al ofertei de premiere, orice persoana fizica care are domiciliul/resedinta în România, care a împlinit vârsta de 18 ani pâna la data de 14.06.2013 (data începerii Campaniei) si care, în perioada de desfasurare a Campaniei, a îndeplinit criteriile de eligibilitate precizate în sectiunea 6 „Mecanismul de desfasurare a Campaniei” a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii.

4.2.  Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii S.C. Direct Office S.R.L., ai companiilor implicate în aceasta Campanie, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii, parinti), sau sotul/sotia acestora.

 

SECTIUNEA 5.    PREMIILE ACORDATE

5.1. În cadrul acestei campanii promotionale se acorda o suma globala, totala, cumulata de maxim 15.000 lei, denumita Marele Premiu, ce va fi oferita participantilor valizi fara tragere la sorti. Aceasta se împarte în mod egal, fara tragere la sorti, între toate persoanele care vor îndeplini în mod cumulativ criteriile de eligibilitate mentionate în sectiunea 6 „Mecanismul de desfasurare a Campaniei” a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii. Astfel: daca un singur participant îndeplineste cumulativ conditiile precizate în prezentul Regulament, respectivul participant valid (asa cum este definit în sectiunea 6 a prezentului Regulament) primeste Marele Premiu de 15.000 lei. Daca sunt mai multi participanti valizi care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate mentionate în sectiunea 6 a prezentul Regulament, Marele Premiu de 15.000 lei va fi împartit, fara tragere la sorti, în sume egale între toti participantii valizi, în conditiile Regulamentului acestei oferte de premiere. Prin urmare, suma atribuita fiecarui câstigator va fi calculata în functie de numarul de participanti valizi, dar nu va fi mai mica de 15 lei - premiu minimal garantat. În cazul atingerii sumei minime (premiul minimal garantat), participantul va primi un bon de reducere în valoare de 15 lei, ce va putea fi folosit la achizitionarea oricarui produs comercializat de Organizator prin intermediul site-ului www.physiocare.ro. Optiunea pentru reducere poate fi exprimata cu ocazia oricarei comenzi în termen de 1 an de la sfârsitul Campaniei.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 15.000 lei.

5.3. Acordarea premiilor se va face dupa expirarea perioadei Campaniei, într-o perioada de maximum 2 luni, sau chiar mai scurta în functie de numarul de participanti. În situatia în care vor fi mai multi participanti valizi care vor îndeplini cumulativ conditiile de eligibilitate mentionate în sectiunea 6 a prezentului Regulament si se va ajunge la acordarea premiului minimal garantat, bonurile de reducere vor fi expediate pe adresa de email completata de participant în momentul înscrierii în prezenta Campanie, într-o perioada de maxim 2 saptamâni de la încheierea Campaniei.    

5.4. Daca niciunul dintre participantii la aceasta Campanie nu va îndeplini cumulativ conditiile mentionate în cadrul sectiunii 6 a prezentului Regulament, premiul va ramâne în posesia Organizatorului si va fi repus în joc în cadrul promotiilor urmatoare cu premii echivalente.

 

SECTIUNEA 6.   MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

6.1. Pentru a dobândi dreptul de participare si sansa de a câstiga premiul oferit în cadrul acestei Campanii, participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele criterii:

6.1.1. Sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

6.1.2. Sa se înscrie în Campanie exclusiv în perioada de desfasurare a acesteia mentionata în Sectiunea 3 de mai sus;

6.1.3. Sa completeze corect pe site-ul www.banimulti.ro o grila de Sudoku Special puterea a-4-a împreuna cu formularul de înscriere în Campanie (nume, prenume, sex, data nasterii, email, telefon) sau sa faca o comanda valida pe site-ul http://www.banimulti.ro/sudoku-physiocare/. Prin comanda valida se întelege achizitionarea unui produs comercializat de Organizator prin intermediul site-ului http://www.banimulti.ro/sudoku-physiocare/ si completarea formularului de comanda cu datele personale corecte ale participantului.   

6.2. Daca acelasi participant completeaza corect mai multe grile de Sudoku Special puterea a-4-a pe site-ul www.banimulti.ro sau face mai multe comenzi valide pe site-ul http://www.banimulti.ro/sudoku-physiocare/ în perioada de desfasurare a prezentei Campanii, se ia în considerare ca fiind un singur participant, indiferent de numarul de grile de Sudoku Special puterea a-4-a completate corect sau de numarul de comenzi valide facute si nu va putea câstiga mai mult de un premiu.

6.3. În sensul prezentului Regulament, participantul care îndeplineste toate conditiile de mai sus, este considerat un participant valid.

6.4. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a descalifica/exclude din Campanie participantii care nu respecta conditiile mentionate anterior sau care trimit formulare de înscriere/comanda completate cu alte date personale fata de cele din cartea de identitate.

 

SECTIUNEA 7.    TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

7.1.  Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

7.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanie sau a solicitarii Regulamentului Oficial al Campaniei, etc.) sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (numar cu taxare normala) pentru informatii cu privire la promotie.

 

SECTIUNEA 8.    LITIGII

 8.1. În cazul unor litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de care apartine sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 9.   FORTA MAJORA

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior începerii Campaniei si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. Aceasta Campanie poate fi încheiata înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie, dar nu înainte de a anunta publicul pe site-ul www.banimulti.ro.

 

SECTIUNEA 10.    RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

10.1. Organizatorul Campaniei si companiile implicate în organizarea ei nu îsi asuma nicio raspundere pentru evenimentele aferente premiilor acordate si nu vor fi parte în litigiile referitoare la pretentii asupra dreptului de participare la prezenta Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de participare la prezenta Campanie nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.2. Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se înscrie în Campanie. Ordinea primirii înscrierilor în Campanie este considerata data calendaristica si ora (minute, secunde) receptionarii înscrierilor, indiferent de data si ora expedierii acestora. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfasurare a Campaniei.

10.3.  Prin participarea la prezenta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite prin Regulamentul Oficial al Campaniei. În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Oficial al Campaniei, îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

10.4.  Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru situatiile în care numarul de telefon sau adresa de email trimise în momentul înscrierii în Campanie nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta câstigatorul sau pentru situatiile în care, din motive obiective Organizatorului, câstigatorul nu a putut fi contactat. În acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept câstigator. De asemenea, reclamatiile referitoare la premiul câstigat, ulterioare momentului acordarii efective a premiilor nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

 

SECTIUNEA 11.    ANGAJAMENTE, PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1. Organizatorul, în vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 1004.

11.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia împuternicitilor Organizatorului si a cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Prin înscrierea în Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Campaniei si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre în baza de date S.C. Direct Office S.R.L. Datele personale colectate de Organizator pot fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc în acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens. Organizatorul le poate solicita câstigatorilor consimtamântul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul expres în acest sens, câstigatorul va semna o declaratie în care vor fi cuprinsi termenii acestui acord. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau înmânarea premiilor de semnarea acestei declaratii. În cazul în care câstigatorul nu este de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

11.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor, cu respectarea legislatiei aplicabile în vigoare. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei (art. 18). Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care îi vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.

11.4. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre: S.C. Direct Ofiice S.R.L., Str. Ion Mihalache, nr. 313, bl.4, sc.B, ap.2, sector 1, Bucuresti.

11.5. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: organizarea Campaniei si desemnarea câstigatorilor.

 

SECTIUNEA 12.    ANUNTAREA CÂSTIGATORULUI PREMIULUI

12.1. Numele câstigatorului/câstigatorilor, judetul de resedinta si premiul câstigat vor fi publicate pe site-urile www.physiocare.ro si www.banimulti.ro în termen de 8 zile lucratoare de la desemnarea acestora, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

 

SECTIUNEA 13.    REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

13.1. Regulamentul Oficial al Campaniei “Operatiunea Sudoku 2013” va fi publicat pe site-ul www.banimulti.ro începând cu data de 14 iunie 2013 si va fi disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, care suna la 021/203.61.32 (numar cu taxare normala) de luni pâna vineri între orele 8-20 si  sâmbata între orele 8-14 sau care expediaza pe adresa Organizatorului la: OP 83, CP 75 Bucuresti o solicitare scrisa în care se va mentiona adresa completa la care se doreste trimiterea Regulamentului.

 

SECTIUNEA 14.    ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

14.1. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Campania descrisa în acest Regulament are scopuri pur publicitare si poate îmbraca diferite prezentari grafice. Orice participant la aceasta Campanie va citi cu atentie întregul Regulament, întrucât prin înscrierea în prezenta Campanie se considera ca s-a declarat implicit pe deplin de acord cu Regulamentul.

14.2. Nu se dau informatii la birourile Organizatorului, ci în scris, pe e-mail sau telefonic.

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.